Švietimo ir mokslo ministerija atidžiai nagrinėja Valstybės kontrolės audito pateiktas išvadas dėl švietimo stebėsenos būklės. Išanalizavus priežastis, bus imamasi priemonių padėčiai gerinti.

Auditoriai atkreipė dėmesį į tai, kad Švietimo ir mokslo ministerija, įgyvendindama Valstybinę švietimo strategiją, iš tikrųjų deda dideles pastangas, kad įsitvirtintų duomenų analize ir įsivertinimu grįsta švietimo kokybės kultūra. Sukurta rodiklių sistema, kryptingai planuojami ir vykdomi tarptautiniai ir nacionaliniai mokinių pasiekimų ir kiti tyrimai, duomenimis aprūpinamas Lietuvos statistikos departamentas ir tarptautinės organizacijos, taip pat sukurta ir išbandyta mokinių pasiekimų standartizuoto vertinimo sistema, veikia mokyklų išorinio vertinimo ir įsivertinimo sistema ir t. t. Per auditą buvo peržiūrėtos stebėsenos institucijų funkcijos ir jos perskirstytos, siekiant veiklų ir kompetencijų konsolidavimo. Kaip išskirtinai vertingi pavyzdžiai audito ataskaitoje paminėti atvejai, kai, naudojantis standartizuotu mokinių pasiekimų vertinimu, buvo pasiekta geresnių mokymosi rezultatų.

Švietimo ir mokslo ministerija pripažįsta, kad iš tiesų stebėsenos sistemą dar reikia tobulinti. Dar trūksta duomenų, kurie leistų priimti sprendimus dėl mokinių pažangos ir visos švietimo sistemos tobulinimo, išorinio švietimo įstaigų vertinimo duomenų ir kt.

Originalus straipsnis

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas