Vadovaudamasis Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 ,,Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Kretingos rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjo 2017 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. V1-4 ,,Dėl bazinės mokyklos skyrimo 2017 metų brandos egzaminams organizuoti ir vykdyti“ 2017 m. eksternų prašymams registruoti, brandos egzaminų pakartotinei sesijai vykdyti ir mokyklinių brandos egzaminų apeliacijoms nagrinėti paskyrė bazinę mokyklą – Jurgio Pabrėžos universitetinę gimnaziją.

 

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas