Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius Nacionaliniam egzaminų centrui (NEC) pateikė paraišką 2016-2017 m. m. dalyvauti nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime (toliau - NMPP), kuris vyks balandžio 19 - gegužės 5 dienomis. Paraiška atrinkta ir pasirašyta bendradarbiavimo sutartis.

Tyrime dalyvaus visų savivaldybės mokyklų antrokai, ketvirtokai, šeštokai ir aštuntokai.

2 klasės mokinių NMPP vertinimo įrankiai: skaitymo, rašymo, matematikos testai (diagnostiniai);

4 klasės mokinių NMPP vertinimo įrankiai: skaitymo, rašymo, matematikos, pasaulio pažinimo testai;

6 klasės mokinių NMPP vertinimo įrankiai: skaitymo, rašymo, matematikos, testai;

8 klasės mokinių NMPP vertinimo įrankiai: skaitymo, rašymo, matematikos, gamtos mokslų ir socialinių mokslų testai;

4, 6, 8 klasių mokinių klausimynai.

NMPP paskirtis - suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmeniu. Pasiekimų patikrinimo tikslas - gavus duomenis numatyti, kaip tobulinti ugdymą, kad kiekvienas mokinys pasiektų kuo geresnių rezultatų.

Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimui bus panaudoti NMPP vertinimo įrankiai (testai) 2, 4, 6 ir 8 klasių mokiniams. Ugdymo aplinkos ir kokybės (mokyklos aplinkos, mokyklos klimato, mokyklų sukuriamos pridėtinės vertės ir kt.) rodiklių apskaičiavimui ir įvertinimui bus panaudoti mokinio (4, 6 ir 8 klasėms) klausimynai.

Testavimas mokyklose vyks pagal nustatytą grafiką, laikantis Bendrosios testavimo vykdymo tvarkos, nepažeidžiant testavimo medžiagos konfidencialumo reikalavimų:

Nurodyto dalyko / ugdymo srities NMPP testas/ klausimynas

Testo / klausimyno pildymo trukmė

Testavimo data

2 KLASĖ

RAŠYMAS, 1 dalis

apie 45 min.

Balandžio 25 d.

SKAITYMAS

apie 45 min.

Balandžio 27 d.

RAŠYMAS, 2 dalis

apie 45 min.

Gegužės 2 d.

MATEMATIKA

apie 45 min.

Gegužės 4 d.

4 KLASĖ

RAŠYMAS

45 min.

Balandžio 25 d.

SKAITYMAS

45 min.

Balandžio 27 d.

PASAULIO PAŽINIMAS

45 min.

Gegužės 2 d.

MATEMATIKA

45 min.

Gegužės 4 d.

KLAUSIMYNAS

30 min.

(Pasirenka mokyklos)

6 KLASĖ

RAŠYMAS

45 min.

Balandžio 26 d.

SKAITYMAS

45 min.

Balandžio 28 d.

MATEMATIKA

45 min.

Gegužės 4 d.

KLAUSIMYNAS

30 min.

(Pasirenka mokyklos)

8 KLASĖ

RAŠYMAS

60 min.

Balandžio 19 d.

SKAITYMAS

60 min.

Balandžio 21 d.

MATEMATIKA

60 min.

Balandžio 24 d.

SOCIALINIAI MOKSLAI

60 min.

Gegužės 3 d.

GAMTOS MOKSLAI

60 min.

Gegužės 5 d.

KLAUSIMYNAS

30 min.

(Pasirenka mokyklos)

        Mokinių testai bus įvertinti pagal pateiktas vertinimo instrukcijas, rezultatai suvesti į NEC parengtas ir pateiktas elektronines formas. Mokyklos, klasės ir mokinio mokymosi pasiekimų ataskaitos bus skirtos tik mokyklos administracijai, mokinį mokančiam mokytojui, pačiam mokiniui, jo tėvams.

Mokyklos informuos mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus), laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies reikalavimų, kad atliekant mokymosi pasiekimų vertinimą bus naudojami mokinių klausimynai, kurių duomenys būtini apskaičiuojant mokyklai svarbius rodiklius. Tėvams ar globėjams bus sudaryta galimybė susipažinti (prieš duodant sutikimą, kad jo vaikas/globotinis užpildytų klausimyną, naudojamą kartu su standartizuotais testais) su klausimynų turiniu. Klausimynai skelbiami NEC interneto svetainėje arba, jei tėvai ar globėjai to pageidauja, jiems pateiks juos atspausdintus.

Klausimyno atsakymai nebus prieinami nei mokyklos mokytojams, nei administracijai, nes, vos tik juos užpildžius, jie bus sudėti į voką ir išsiųsti į NEC. Mokyklai bus pateikti tik apibendrinti jų rezultatai. Daugiau informacijos www.nec.lt

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas