Vaikų priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas (Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-280 redakcija)

Vaikų priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo (2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-280 redakcija) pakeitimas (2019 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. T2-336) pakeitimas (2021 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. T2-15)

Svarbiausi aprašo pakeitimai:

I.   Papildytos vaikų priėmimo į rajono mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupes priėmimo pirmenybės:

1. vaikams, kuriems savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu (Vaiko gerovės komisijos siūlymu) paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;

Punkto pakeitimas 2019–04–25 Nr. T2-124

2. vaikams, kurie auga šeimoje, patiriančioje socialinę riziką ir nėra ugdomi pagal ikimokyklinio ugdymo programą;

Punkto pakeitimas 2019–04–25 Nr. T2-124

3. vaikams, kurių vienas iš tėvų yra profesinės karo tarnybos karys;

4. vaikams, kurių abu tėvai dirba arba vienas iš jų mokosi bendrojo ugdymo, profesinėse mokyklose kasdieniu būdu ar aukštojo mokslo įstaigoje nuolatinėse studijose;

5. vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų;

6. vaikams, kurių brolis ir (ar) sesuo lanko tą pačią Mokyklą;

7. įvaikintiems/globojamiems vaikams, pateikus teismo sprendimą ar administracijos direktoriaus įsakymą;

8. kai vaiką augina vienas iš tėvų (globėjų) (vienas iš tėvų miręs, teismo pripažintas dingusiu be žinios, tėvystė iš viso nenustatyta);

9. Mokyklos darbuotojų vaikams;

10. vaikams iš seniūnijos, kurioje yra ugdymo įstaiga, teritorijos (pagal deklaruotą gyvenamąją vietą).(Papildyta).

II. 2020 m. birželio mėnesį, formuojant grupes, vaikai, gavę vietą pagal deklaruotą gyvenamąją vietovę (seniūniją), tėvams pateikus reikalingus dokumentus, kaip nurodyta Aprašo 11 punkte, iš kitų Mokyklų eilių bus išbraukiami.

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas