Vaikų priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas (nauja redakcija), patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T2-280.  (Sprendimas įsigalioja nuo 2017 m. sausio 1 d.)

Svarbiausi aprašo pakeitimai:

I.   Pakeistos vaikų priėmimo į rajono mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupes priėmimo pirmenybės ir jos išdėstytos  kita tvarka:

Priimant vaikus į ikimokyklinio ugdymo grupes laikomasi eilės pagal tėvų Prašymų registracijos datą ir turimas pirmenybes:

1.    vaikams, kuriems savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu (Vaiko gerovės komisijos siūlymu) paskirtas privalomas ikimokyklinis ar priešmokyklinis ugdymas;

2.    vaikams, kurie auga šeimoje, įrašytoje į socialinės rizikos šeimų apskaitą ir nėra ugdomi pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas;

3.    vaikams, kurių vienas iš tėvų profesinės karo tarnybos karys (nauja);

4.    vaikams, kurių abu tėvai dirba arba vienas iš jų mokosi bendrojo ugdymo, profesinėse mokyklose kasdieniu būdu ar aukštojo mokslo įstaigoje nuolatinėse studijose;

5.    vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų;

6.    vaikams, kurių brolis ir (ar) sesuo lanko tą pačią Mokyklą (pakeistas eiliškumas);

7.    įvaikintiems/globojamiems vaikams, pateikus teismo sprendimą ar administracijos direktoriaus įsakymą (papildyta);

8.    kai vaiką augina vienas iš tėvų (globėjų) (vienas iš tėvų miręs, teismo pripažintas dingusiu be žinios, tėvystė iš viso nenustatyta);

9.    Mokyklos darbuotojų vaikams.

II. Panaikintos priėmimo pirmenybės priimant vaikus į priešmokyklinio ugdymo grupes.

                  III. Tvarkoje numatyta galimybė pažymėti iki 3 pirmenybių. Pirmumo teisę suteikiančios priežastys sumuojamos išlaikant svarbesnėmis aukštesniu numeriu pažymėtas pirmenybes.

                   IV. Iš dalies pakeista tėvų prašymų į rajono mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupes pateikimo tvarka.

Vienas vaikas galės būti įregistruotas:

-   į skirtingus grupių tipus: ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, skirtingose Mokyklose;

-   į dviejų skirtingų Mokyklų vieno tipo grupę (ikimokyklinio ar priešmokyklinio) vieną kartą.

V. Suteikta galimybė Mokyklų ir tėvų abipusiu sutarimu, apsikeisti vaikų ugdymosi vietomis, jeigu vaikai lanko to paties amžiaus grupes, pateikus prašymą Švietimo skyriuje.

 

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas