DIDŽIAI GERBIAMA KRETINGOS ŽEMĖS ŠVIETIMO BENDRUOMENE,

GERBIAMI RAJONO VADOVAI, SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIAI, ŠVIETIMO SKYRIAUS KOLEGOS, KONFERENCIJOS DALYVIAI, 

                    Rugsėjo 1-oji – šviesi ir viltinga šventė, nuo kurios prasideda dar vieni pažinimo ir tobulėjimo metai, ateities kūrimo metai. Tai prasminga įžanga į  mokinių, tėvų, mokytojų bendrą darbą, kurio sėkmė priklauso nuo visų mūsų pastangų ir vienybės.

 

                      Nuoširdžiai sveikinu Kretingos švietimo bendruomenę ir linkiu, kad ir šių naujųjų mokslo metų siekis būtų  kiekvieno mokinio sėkmė.

                      Mokykla – integrali visuomenės dalis, joje tartum veidrodyje atsispindi mūsų laimėjimai ir tobulėjimas, o kartu ir mūsų problemos, nepasitikėjimas, pilietinių, o kartais ir žmogiškųjų ryšių stoka. Todėl žmones, pasiryžusius šiuos ryšius megzti, pagarbiai vertinu kaip tikrus idealistus, kurie ne deklaruoja gražias idėjas, o kasdieniu darbu jas įgyvendina. Mokytojai, Vadovai – tai žmonės, kurie, nepaisydami visų sunkumų ir problemų, vis tiek renkasi šį darbą ir skleidžia visuomenėje šviesą ir mokslo, ir dvasios prasme.

                      Vaizdingai sakoma, kad mokytojas gali išauginti sparnus. Iš tikrųjų mes patys kiekvienas galime paliudyti, koks svarbus buvo mūsų sutikto gero mokytojo palaikymas, jo padrąsinimas ir tikėjimas mūsų jėgomis. Kaip svarbu vėliau gyvenime tapo tai, kad jis laiku nukreipdavo mūsų jaunatvišką energiją į svarbiausią tikslą. Pasakydavo reiklesnį žodį, kai to reikėdavo. O kartu išlikdavo jautrus, atidus ir mylintis žmogus.

                      Mokinių atsiliepimai apie savo mokytoją – bene tiksliausias mokytojo darbo barometras. Jūsų profesionalumas, kūrybiškumas, kantrybė, atidi ir reikli meilė mokiniams išugdė ne vieną talentingą mokslininką ar menininką, gydytoją ar kitą puikų specialistą, gerą žmogų.

                      Gerbiami ir Mieli Kolegos, visi norime mokyklos, kurioje būtų gera mokytis, vaikai norėtų ją lankyti. Tokią ją turime kurti kartu.

                      Rajono Vadovų: Savivaldybės Mero Juozo Mažeikos ir administracijos direktoriaus Virginijaus Domarko ataskaitose už 2016 metus analizuojama, kaip pavyko įgyvendinti savivaldybės švietimo veiklos programoje numatytus tikslus, siekiant  aukštesnės švietimo kokybės rajono mokyklose ir kokiomis priemonėmis įgyvendinami uždaviniai:  ugdymo(si) poreikių tenkinimas, kuriant aplinkos sąlygų dermę mokyklose ir tarp institucijų; kaip koordinuojamas ugdymo turinio įgyvendinimas, siekiant individualios mokinio pažangos bei laiduojamas veiksmingesnis mokyklų valdymas, pagrįstas veiklos įsivertinimo, vertinimo, mokinių pasiekimų tyrimo duomenimis, siejant su Geros mokyklos koncepcija.

                      Švietimo ir mokslo ministerijos 2017 metų Švietimas šalyje ir regionuose būklės analizės leidinyje akcentuojama, jog  Kretingos r. Švietimo kontekstas yra palankus, kuriama ugdymui palanki aplinka, aukštos mokytojų ir vadovų kvalifikacinės kategorijos sudaro prielaidą siekti aukštų mokymosi pasiekimų, tačiau dalis laikiusiųjų matematikos ir trečdalis lietuvių kalbos PUPP nepasiekia patenkinamo lygio. 4 klasės Standartizuoti testai atskleidžia aukštus matematikos, skaitymo, rašymo ir pasaulio pažinimo rezultatus; 8 klasės matematikos ir gamtos mokslų rezultatai atitinka; skaitymo, rašymo ir socialinių mokslų viršija šalies vidurkį. Kretingos r. mokyklose skiriamas dėmesys mokėjimo mokytis kompetencijai, mokyklos kultūrai ir savijautai mokykloje užtikrinti, tačiau mokyklose nepakanka pagalbos mokiniui specialistų, dalyvaujančių neformaliajame švietime mokinių dalis patenka tarp trečdalio žemiausių rodiklių. Valstybinių brandos egzaminų: fizikos, matematikos rezultatai aukštesni nei šalies; lietuvių kalbos, IT, istorijos, geografijos žemesni, chemijos ir biologijos atitinka šalies vidurkį. Skirtumai tarp miesto ir kaimo mokyklų mokinių yra žemesni nei vidutiniškai šalyje, rašymo gebėjimai aukštesni merginų, tačiau vaikinų aukštesni rezultatai gamtos mokslų srityje. Pasiekimams gerinti tikslinga teikti kryptingą pagalbą mokytojams, mokant veiksmingai organizuoti ugdymo procesą, dirbti individualizuotai, personalizuotai, pagal kiekvieno vaiko mokymosi galias ir poreikius, koncentruojant dėmesį į gimtosios kalbos, socialinių mokslų mokymą, bei plėtoti mokytis padedančią neformaliojo švietimo veiklą.

                      Atkreiptinas dėmesys, kad siekiant mokymosi kokybės labai svarbus mokyklų, jų bendruomenių savarankiškumas ir atsakomybė priimant sprendimus dėl ugdymo proceso organizavimo, atsižvelgiant  į vietos bendruomenių interesus ir būtina sutarti, kaip geriausiai, prasmingiausiai panaudoti mokymuisi skirtas dienas, organizuoti  mokinių užimtumą.

                      Didelė laimė gyvenimo kelyje sutikti Mokytoją – žmogų, kurio žinios, intelektas, asmeninis pavyzdys įkvepia norą tobulėti, dirbti, gyventi prasmingai ir dorai. Tokių puikių Mokytojų, Vadovų Jūsų rajono švietimo institucijoje dauguma. Tegul Jūsų mokiniai Mokytojo vardą visuomet taria su pagarba ir dėkingumu.

                      Linkiu, kad kryptingai įgyvendinamos Mokyklos vertybės: mokymas ir mokymasis, profesionalumas, bendradarbiavimas, iniciatyvumas, kūrybinga lyderystė, asmeninė atsakomybė, pilietinė branda, aukšta vidinė kultūra kurtų ir užtikrintų kiekvienos Mokyklos bendruomenės ir kiekvieno besimokančiojo sėkmę.

                        Prasmingų ir sėkmingų 2017-2018 mokslo metų!

Pagarbiai,

Birutė Banevičienė

LR švietimo ir mokslo ministerijos

Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento

Regioninės politikos analizės skyriaus

Vyriausioji specialistė 

 

 

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas