Atsižvelgdami į susidariusią epideminę COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) situaciją ir paskelbtą karantiną, Kretingos rajono savivaldybėsšvietimo įstaigos nuo 2020 m. kovo 30 d. mokymo procesą vykdys nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.

Informacija apie konkrečios švietimo įstaigos darbo organizavimo tvarką ir vykdomą mokymą nuotoliniu būdu skelbiama mokyklos interneto svetainėje ir elektroniniame dienyne TAMO / Mano dienynas.

Iki 2020 m. kovo 25 d. mokyklos turėjo informuoti mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus), mokinius, kaip bus skiriamos mokymosi užduotys, teikiama teorinė ir kita ugdymui(si) reikalinga medžiaga ar informacija. Tiems, kurie informacijos apie nuotolinio mokymo galimybes dar negavo, siūlome kreiptis į mokyklą jos interneto svetainėje nurodytais kontaktais.

Pagal galimybes rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigos vykdys priešmokyklinio ugdymo, NVŠ ir FŠPU programų ar jų dalių mokymą nuotoliniu būdu. Informacija apie vykdomą mokymą nuotoliniu būdu švietimo įstaigų interneto svetainėse.

Visa informacija dėl darbo organizavimo, mokinių mokymo nuotoliniu būdu teikiama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje http://www.smm.lt.

Metodinė medžiaga nuotoliniam mokymui pagal dalykus nuolat atnaujinama ir pateikiama Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis.
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija rekomenduoja pasinaudoti esamu visoms mokykloms laisvai prieinamu nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo turiniu:
1. Emokykla (
http://lom.emokykla.lt/public ) - skaitmeninių priemonių paieška.
2. Ugdymo sodas (
https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones ) - mokymosi medžiagos (lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, gamtos, socialinių ir kitų mokslų) saugykla, kurioje mokymosi medžiaga prieinama visiems mokiniams, mokytojams ir tėvams.
3. Projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis" medžiaga (
http://www.vedlys.smm.lt ).
4. Brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų užduotys ir atsakymai (
https://egzaminai.lt/668/https://egzaminai.lt/692/https://egzaminai.lt/610/ ).
Siūloma naudotis atviraisiais ištekliais kitomis kalbomis, pvz., anglų kalba Khan Academy (
https://www.khanacademy.org ), „European Schoolnet" (EUN) mokymosi ištekliais, leidžiančiais mokykloms rasti ugdymo turinį iš daugelio skirtingų šalių ir teikėjų (http://lreforschools.eun.org/web/guesthttps://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/ index.htm ir kt.).

Mokyklų pasirengimą organizuoti nuotolinį mokymą rajone koordinuoja Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius.

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas