Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020-05-20 patvirtino Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašą ir nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. vaikas jo paties ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu gali pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas būti ugdomas (ugdytis) šeimoje. Ugdantis šeimoje įgytas išsilavinimas prilyginamas mokykloje įgytam išsilavinimui.

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. A1-602, patvirtino mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (-si) šeimoje, sąrašą:

 

1. Kretingos rajono Baublių mokykla-daugiafunkcis centras (priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo I dalies programos);

2. Kretingos rajono Darbėnų gimnazija (priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programos);

3. Kretingos Marijono Daujoto progimnazija (pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies programos);

4. Kretingos Simono Daukanto progimnazija (priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo I dalies programos);

5. Kretingos rajono Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras (priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio I dalies programos);

6. Kretingos rajono Kurmaičių pradinė mokykla (priešmokyklinio, pradinio ugdymo programos);

7. Kretingos lopšelis-darželis „Pasaka“ (priešmokyklinio ugdymo programa);

8. Kretingos rajono Salantų gimnazija (priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programos);

9. Kretingos r. Vydmantų gimnazija (priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programos).

Tėvai, pageidaujantys, kad vaikas nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. pradėtų ugdytis (būtų ugdomas) šeimoje, kviečiami teikti patvirtintos mokyklos (pagal atitinkamą ugdymo programą) direktoriui prašymus ir dokumentus nuo 2021 m. balandžio 15 d. iki birželio 1 d.

Mokyklos vadovui pateikiami šie dokumentai:

1. tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas dėl ugdymosi sąlygų šeimoje patikrinimo;

2. užpildytas Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo klausimynas tėvams ir vaikui (1 priedas) dėl ugdymosi šeimoje sąlygų;

3. švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintame Priešmokyklinio ugdymo tvarkos apraše

nustatytos formos priešmokyklinio ugdymo pedagogo (-ų) ar jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-ų) rekomendacija (toliau – rekomendacija) (jei vaikas bus ugdomas pagal 1 klasės programą) ar laisvos formos metinė Vaiko individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo ataskaita (toliau – Vaiko individualios pažangos ataskaita), parengta pagal Aprašo 11.5 papunktyje nustatytus reikalavimus (jei vaikas pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą buvo ugdomas šeimoje ir bus ugdomas šeimoje pagal 1-os klasės programą);

4. vaiko mokymosi pasiekimus ar išsilavinimą patvirtinantis dokumentas (mokymosi

pasiekimų pažymėjimas arba pažyma apie mokymosi pasiekimus, arba įgyto išsilavinimo pažymėjimas);

5. Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus informacija apie tai, kad nebuvo nustatytas

(-i) vaiko teisių pažeidimas (-ai), susijęs (-ę) su vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) jis gyvena, pareigų nevykdymu ar netinkamu jų vykdymu dėl narkotinių (ar psichotropinių) medžiagų, alkoholio vartojimo, smurto ar kitų vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) vaikas gyvena, veiksmų ar neveikimo, kurie gali turėti įtakos vaiko teisės į mokslą užtikrinimui, per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją gavimo dienos (dėl informacijos kreiptis šiuo el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.; mob. +370 611 69175, +370 613 71511)

6. Kretingos rajono savivaldybės administracijos informacija apie tai, kad nebuvo (nėra) skirtos

minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui ir (ar) nebuvo (nėra) taikoma atvejo vadyba per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją gavimo dienos (dėl informacijos kreiptis šiuo el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , tel. .+37069426862).

Pasirinkus ugdymąsi šeimoje, vaiko iki 14 metų tėvai (globėjai, rūpintojai) arba vaikas nuo 14 iki 18 metų, turėdamas tėvų (rūpintojų) rašytinį sutikimą, ir pasirinkta ugdymo įstaiga sudarys mokymo sutartį. Mokymo sutartis sudaroma iki pirmos mokslo metų dienos.

Vaikus, besiugdančius šeimose, konsultuos, mokomąja medžiaga aprūpins, mokymosi pažangą ir pasiekimus, socializacijos poreikio užtikrinimą periodiškai vertins ugdymo įstaiga, su kuria bus sudaryta mokymo sutartis.

Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 504 Dėl ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuoroda:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ddd218f09b6411ea9515f752ff221ec9

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. A1-602 „Dėl mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (-si) šeimoje, sąrašo patvirtinimo“.

 

Švietimo skyriaus informacija

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas