Karantinas: neformaliojo vaikų švietimo iššūkiai ir sėkmės - Švietimo  naujienos

Kviečiame teikti neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programas pagal Neformaliojo  vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-46    „Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas)

Atsižvelgiant į Aprašo 20 punktą, visose savivaldybėse kiekvienais kalendoriniais metais nustatomi du neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programų atitikties reikalavimams paraiškų (toliau – Paraiška) pateikimo vertinimui laikotarpiai. Švietimo teikėjai kiekvienai vertinimui teikiamai NVŠ programai elektroniniu būdu www.nspr.smm.lt užpildo Paraišką pagal Aprašo 1 priedą. Paraišką pateikus iki birželio 1 d. 23.59 valandos, ji bus įvertinta iki rugpjūčio 1 d.; paraišką pateikus iki spalio 1 d. 23.59 val., ji bus įvertinta iki gruodžio 1 d.

 

Savivaldybės lygmens NVŠ programas vertina ta savivaldybė, kurioje švietimo teikėjas yra registruotas ŠMIR. Savivaldybės lygmens NVŠ programos atitiktis reikalavimams yra neterminuota ir galioja visose savivaldybėse.

Paraiškos forma pildymui

Dėl Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo prioritetų nustatymo

NVŠ programų stebėsenos tvarkos aprašas

Aktuali informacija NŠPR

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimas Nr. T2-327 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais 2022 m. vasario 24 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-60 pripažintas netekusiu galios.

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas