Vadovaujantis 2022 m. valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Kretingos rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kretingos rajono savivaldybės tarybos balandžio 28 d. sprendimu Nr. T2-133 „Dėl 2022 m. valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Kretingos rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ 10 punktu, kviečiame savivaldybių mokyklų mokytojus, dirbančius pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, su kuriais darbo sutartys nutraukiamos šalių susitarimu, pasinaudoti išeitinių išmokų fondu.

Norėdama gauti valstybės biudžeto lėšų, Savivaldybės mokykla iki einamųjų metų gegužės 4 d. turi pateikti per Dokumentų valdymo sistemą „Kontora“ paraišką, Aprašo (1 priedas).

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas