2017 m. sausio 10 d. Švietimo skyriuje įvyko 46-ojo tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso rajoninis etapas. Epistolinio rašinio konkurso tema –  Įsivaizduok, kad esi naujojo Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus patarėjas (-a). Kokią pasaulinę problemą patartum jam spręsti pirmiausia ir kaip?

Vadovaudamasis Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 ,,Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Kretingos rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjo 2017 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. V1-4 ,,Dėl bazinės mokyklos skyrimo 2017 metų brandos egzaminams organizuoti ir vykdyti“ 2017 m. eksternų prašymams registruoti, brandos egzaminų pakartotinei sesijai vykdyti ir mokyklinių brandos egzaminų apeliacijoms nagrinėti paskyrė bazinę mokyklą – Jurgio Pabrėžos universitetinę gimnaziją.

 

       Neformaliojo vaikų švietimo veikla 2017 metais bus finansuojama valstybės biudžeto lėšomis. Rekomenduojama neformaliojo vaikų švietimo veiklos lėšų suma vienam neformaliojo švietimo veiklos programoje dalyvaujančiam vaikui išlieka ta pati – 15 Eur per mėnesį.

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 2 punkte apibrėžta: „Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.“

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-1159 patvirtintas 2017 m. Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas.

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas