2020 m. birželio 8 d. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-599 skirtas finansavimas ir patvirtintas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Kretingos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto lėšomis, sąrašas.
          Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursui buvo pateiktos 8 programos. Finansavimas skirtas (7 400,00 Eur) 5 programoms.

Teikiame Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pateiktus įsivertinimo ir pažangos duomenis už 2018–2019 m. m. (2019 m.). Prašome su šiais duomenimis susipažinti, juos analizuoti, aptarti mokykloje bei remiantis jais numatyti švietimo tobulinimo prioritetus mokykloje. Mokyklų pateikti pažangos aprašymai bus paskelbti Švietimo valdymo informacinėje sistemoje (www.svis.lt).

           PRIDEDAMA. Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos 2018–2019 m. m. (2019 m.) duomenų (Excel formatu) nuoroda:  https://drive.google.com/file/d/1l5sLTRyHbqivX05sUUXpukr8KF4ZXrOW/view?usp=sharing

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020-05-20 patvirtino Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašą ir nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. vaikas jo paties ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu gali pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas būti ugdomas (ugdytis) šeimoje. Ugdantis šeimoje įgytas išsilavinimas prilyginamas mokykloje įgytam išsilavinimui.

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. A1-602, patvirtino mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (-si) šeimoje, sąrašą:

Kaip ir kiekvienais metais, populiariausias išlieka anglų kalbos valstybinis brandos egzaminas. Šiemet jį laikys 313 kandidatų. Matematikos valstybinį brandos egzaminą laikys 262 kandidatai, istorijos – 124 kandidatai, biologijos – 110, fizikos – 37, geografijos – 47, informacinių technologijų – 20, rusų (užsienio) kalbos – 1 kandidatas. Lyginant su ankstesniais metais, kandidatų egzaminų pasirinkimų tendencijos išlieka tokios pačios.

Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas yra privalomas, jį laikys visi siekiantieji gauti brandos atestatą. Kandidatai lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – gali rinktis laisvai. Valstybinį brandos egzaminą pasirinko laikyti 267 kandidatai, o mokyklinį – 105 kandidatai. Iš pasirenkamųjų mokyklinių brandos egzaminų technologijų brandos egzaminą laikė 56, menų 10.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsniu ir Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr.768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ teikiamas viešajam svarstymui Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano, patvirtino Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T2-73 pakeitimo projektas.

Projektas teikiamas svarstyti mokyklos bendruomenei bei skelbiamas internetiniatiniame puslapyje svietimas.kretinga.lt. Prašome visoms suinteresuotoms grupėms ir asmenims teikti pastabas ir pasiūlymus dėl Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano pakeitimo projekto iki 2020 m. gegužės 18 d. Švietimo skyriui elektroniniu paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Sprendimo „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-73 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas.

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas