neformalusis_mokymasis.jpg - 33.98 kB2022 m. balandžio 7 d. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-456 skirtas finansavimas ir patvirtintas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Kretingos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto lėšomis, sąrašas.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursui buvo pateiktos 5 programos. Finansavimas skirtas (7 400,00 Eur) visoms 5 programoms.

Vykdomų programų sąrašas.

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Kretingos rajono savivaldybės mokyklų mokinių iniciatyvų projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T2-92 ,,Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių iniciatyvų projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, 2022 einamiesiems metams skyrė 10 000 Eur Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms mokinių iniciatyvų projektų įgyvendinimui (Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. A1-481 "Dėl lėšų skyrimo Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokyklųmokinių iniciatyvų projektams įgyvendinti").

Vadovaujantis 2022 m. valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Kretingos rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kretingos rajono savivaldybės tarybos balandžio 28 d. sprendimu Nr. T2-133 „Dėl 2022 m. valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Kretingos rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ 10 punktu, kviečiame savivaldybių mokyklų mokytojus, dirbančius pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, su kuriais darbo sutartys nutraukiamos šalių susitarimu, pasinaudoti išeitinių išmokų fondu.

Norėdama gauti valstybės biudžeto lėšų, Savivaldybės mokykla iki einamųjų metų gegužės 4 d. turi pateikti per Dokumentų valdymo sistemą „Kontora“ paraišką, Aprašo (1 priedas).

Karantinas: neformaliojo vaikų švietimo iššūkiai ir sėkmės - Švietimo  naujienos

Kviečiame teikti neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programas pagal Neformaliojo  vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-46    „Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas)

Atsižvelgiant į Aprašo 20 punktą, visose savivaldybėse kiekvienais kalendoriniais metais nustatomi du neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programų atitikties reikalavimams paraiškų (toliau – Paraiška) pateikimo vertinimui laikotarpiai. Švietimo teikėjai kiekvienai vertinimui teikiamai NVŠ programai elektroniniu būdu www.nspr.smm.lt užpildo Paraišką pagal Aprašo 1 priedą. Paraišką pateikus iki birželio 1 d. 23.59 valandos, ji bus įvertinta iki rugpjūčio 1 d.; paraišką pateikus iki spalio 1 d. 23.59 val., ji bus įvertinta iki gruodžio 1 d.

 

Patvirtintas vaikų vasaros poilsio stovyklų sąrašasKretingos rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas Kretingos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) vaikų vasaros užimtumo programų, finansuojamų Savivaldybės biudžeto lėšomis, konkursui (toliau – Konkursas).

Konkursą organizuoja Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (toliau – Organizatorius).

Konkurso tikslas – skatinti turiningą mokinių užimtumą vasaros atostogų metu.

Programų teikėjai ir vykdytojai gali būti biudžetinės švietimo įstaigos, kurių steigėjas yra Savivaldybė. Programos skirtos Savivaldybės švietimo įstaigų mokiniams, besimokantiems pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas.

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas