Mokymosi sunkumų turinčiam mokiniui pirmiausia pagalbą teikia mokytojas, remdamasis mokykloje susitarta tvarka. Kai mokytojo pagalbos nepakanka,  mokytojas kreipiasi į mokyklos vaiko gerovės komisiją, kad būtų nustatyta mokymosi sunkumų priežastis. Mokyklos vaiko gerovės komisija, siekdama išsamesnio mokinio ugdymosi poreikių įvertinimo, gali paprašyti tėvų (globėjų) pateikti papildomus dokumentus ir duoti pritarimą pagalbai teikti. Mokiniui švietimo pagalba skiriama vadovaujantis Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašu.

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas organizuojamas vadovaujantis Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu.

Pagalbą gali suteikti ir mokinius, tėvus ir mokytojus konsultuoti:

2020-2021 m.m. rajone bendrojo ugdymo klasėse mokosi 614 mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, didžioji dalis (583 mokiniai) vaikų mokosi integruotai kartu su visais, tačiau mokiniai, turintys didelių ir labai didelių ugdymosi poreikių gali lankyti Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklą. 2020-2021 m.m. penkias specialiąsias-lavinamąsias ir socialinių įgūdžių klases šioje mokykloje lanko 27 mokiniai, jie ugdosi pagal individualizuotas pradinio, pagrindinio ir socialinių įgūdžių programas Šioje mokykloje švietimo ir specialiąją pagalbą pagal poreikį teikia mokytojo padėjėjai, specialieji pedagogai, logopedai, psichologas, masažuotojas, bei bendrosios praktikos slaugytojas. 

Rajono mokyklose švietimo ir specialiąją pagalbą teikia psichologai, specialieji pedagogai, socialiniai pedagogai ir mokytojo padėjėjai. 2020-2021 m.m. 12 ugdymo įstaigų pagalbą vaikams ir mokiniams teikia specialieji pedagogai, 21 ugdymo įstaigoje teikiama logopedinė pagalba, 10 mokyklų dirba socialiniai pedagogai, 7 mokyklose - psichologai. Kretingos švietimo centro pedagoginės psichologinės pagalbos skyriuje dirba 4 psichologai. Šie specialistai mokiniams, pedagogams, tėvams teikia psichologinę pagalbą 8 bendrojo ugdymo mokyklose ir 7 ikimokyklinio ugdymo įstaigose, kurios neturėjo psichologo.

Daugiau naudingos informacijos apie specialųjį ugdymą rasite čia.

Toogle Left

PRISIJUNGIMAS

Gyventojų perspėjimas